‹‹ZavřítOtevřeno

0049 89 96096-0

Search

Podmínky používání webových stránek společnosti HENNIG CZ, s.r.o.

Úvod

Vítejte na webových stránkách společnosti HENNIG CZ, s.r.o., se sídlem Úvaly, Klánovická 334, okres Praha-východ, PSČ 25082, IČ 25706535, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62914 (dále jen „HENNIG CZ“), která je zároveň i správcem těchto webových stránek.

Váš vstup na webové stránky společnosti HENNIG CZ (dále jen „Webové stránky“), včetně jejich používání, se řídí těmito podmínkami použití Webových stránek („dále jen „podmínky používání“).

Server, na kterém jsou Webové stránky umístěné, může být provozován mimo území státu, ze kterého stránky navštěvujete.

 

Souhlas a změna podmínek používaní 

Vstupem, prohlížením a používáním Webových stránek potvrzujete, že jste si podmínky používání řádně a důkladně přečetli, pochopili a bez výhrad je přijali.

Společnost HENNIG CZ si Vás dovoluje upozornit, že si vyhrazuje právo podmínky používání aktualizovat dle svého uvážení, a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Z tohoto důvodu jste povinni podmínky používání pravidelně kontrolovat/pročítat tak, abyste vždy byli seznámeni s aktuálním zněním těchto podmínek používání.

 

Autorská práva, další práva duševního vlastnictví a povolené použití Webových stránek

Jakýkoliv obsah z Webových stránek nesmíte používat způsobem, který je způsobilý k porušení právního řádu České republiky, mezinárodní smlouvy a těchto podmínek použití. Webové stránky rovněž nesmíte používat způsobem, kterým byste zasahovali do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Webových stránek nebo je jinak zneužívali.

Všechna autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k obsahu těchto Webových stránek, mezi které patří zejména text, loga, obrázky, jsou majetkem společnosti HENNIG CZ, nebo třetích stran a jsou chráněna příslušnými právními předpisy. Zveřejnění jakéhokoliv obsahu na Webových stránkách se nesmí chápat jako poskytnutí povolení/licence k dalšímu šíření obsahu Webových stránek.

Společnost HENNIG CZ si Vás dovoluje upozornit, že bude s náležitou pečlivostí dbát na dodržování svých autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví.

Pro (nekomerční) soukromé účely smíte kopírovat obsah z Webových stránek, ale to pouze za předpokladu, že:

  1. a) tímto jednáním neporušíte autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví a/nebo jiná vlastnická práva,
  2. b) při pořízení kopie neupravíte kopírovaný obsah.

Kopírování obsahu z Webových stránek pro komerční účely je bez souhlasu společnosti HENNIG CZ přísně zakázáno. Rovněž nesmíte bez souhlasu společnosti HENNIG CZ jakoukoliv část Webových stránek šířit za účelem dosažení zisku a Webové stránky upravovat nebo s nimi nakládat jiným způsobem, který je způsobilý poškodit dobré jméno společnosti HENNIG CZ. Na Webové stránky můžete odkazovat pouze způsobem, který není způsobilý poškodit dobré jméno společnosti HENNIG CZ.

 

Vaše poptávky/objednávky

Vytvořením a odesláním Vaší poptávky/objednávky garantujete, že tato poptávka/objednávka není urážlivá, protizákonná a není způsobilá poškodit dobré jméno společnosti HENNIG CZ. Jakákoliv poptávka/objednávka bude společností HENNIG CZ smazána, pokud nesplní tyto kritéria.

Berete na vědomí, že produkty prezentované na Webových stránkách, resp. jejich vyobrazení je pouze ilustrativní, a tudíž obrázky obsahující vyobrazení jednotlivých produktů nemusí přesně odpovídat skutečnosti.

 

Úplnost zveřejněných údajů a odpovědnost za škodu

Společnost HENNIG CZ prohlašuje, že se vždy snaží o zveřejňování přesných informací a nemá zájem na uvádění informací, které by mohly být považovány za zavádějící, i přesto však společnost HENNIG CZ neposkytuje žádnou záruku na jakékoliv informace obsažené na Webových stránkách. Tuto skutečnost berete na vědomí, a proto je Vaším vlastním rizikem, pokud se bez dalšího budete spoléhat na správnost a úplnost zveřejněných informací na Webových stránkách. Společnost HENNIG CZ tedy nenese žádnou odpovědnost za případně vzniklou škodu, která by mohla vzniknout v důsledku zveřejnění neúplných či zkreslených údajů na Webových stránkách.

Společnost HENNIG CZ neodpovídá za ušlý zisk nebo skutečnou škodu (např. škoda vzniklá na PC, notebooku), která Vám vznikne v důsledku používání Webových stránek.

 

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky mohou obsahovat odkazy, které Vás přesměrují na jiné webové stránky (dále jen „odkazované stránky“). Berete na vědomí, že společnost HENNIG CZ nenese jakoukoliv odpovědnost za odkazované stránky a společnost HENNIG CZ rovněž neposkytuje na odkazované stránky ani žádnou záruku. Jakékoliv případné odkazy jsou společností HENNIG CZ zveřejněny vždy v dobré víře, a proto souhlasíte s tím, že:

  1. a) pokud se rozhodnete využít odkazu, resp. přesměrování na odkazované stránky, činíte tak na vlastní riziko,
  2. b) nebudete činit jakékoliv nároky na náhradu škody vůči společnosti HENNIG CZ v případě, že Vám vznikne jakákoliv škoda v důsledku využití odkazu na odkazované stránky.

Společnost HENNIG CZ Vás upozorňuje, že je velmi důležité, abyste si na odkazovaných stránkách řádně přečetli jejich podmínky použití.

 

Ochrana osobních údajů 

Společnost HENNIG CZ plně respektuje právo na ochranu osobních údajů a soukromí, a proto vždy usiluje o nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů a o to, aby všechna jednání byla v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (v platném znění).

Ochrana osobních údajů, rozsah zpracovávaných údajů, jakožto i proces související s ochranou osobních údajů je blíže vymezen v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na Webových stránkách.

 

Používání souborů cookies

Bližší informace a podmínky společnosti HENNIG CZ pro používání Cookies jsou vymezeny v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na Webových stránkách.

 

Kontakt

Pokud máte jakoukoliv otázku nebo komentář k Webovým stránkám, můžete nás kontaktovat emailem na adresu: info@hennig-cz.com, telefonicky na telefonní číslo: +420281091610, písemně na adrese Úvaly, Klánovická 334, okres Praha-východ, PSČ 25082.

 

Místní určení Webových stránek a rozhodné právo 

Spolu se společností HENNIG CZ tímto prohlašujete, že jakýkoliv spor nebo údajný nárok vzniklý z důvodu použití Webových stránek se řídí českým právem a bude řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.

POŽÁDAT O NABÍDKU

* označuje povinné pole

File size limit 16MB

File size limit 16MB

Zásady ochrany osobních údajů